Technická zařízení budov - CYPE Suite MEP

Skupina programů CYPE vyvinutá za účelem výpočtů tepelné techniky a energetiky budov a navrhování systémů osvětlení, protipožárních zařízení a akustiky. Aplikace pracují s 3D modelem budovy a jsou integrovány do Open BIM pomocí standardu IFC4. Níže je uveden výběr nejběžněji používaných programů a na schématu pak seznam všech programů z oboru technických zařízení výrobce Cype.

SEZNAM VŠECH PROGRAMŮ FIRMY CYPE Z OBLASTI TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

IFC Builder

Tvorba a editace stavebních modelů standardu IFC. Tato aplikace je integrována do Open BIM pomocí standardu IFC4.
Funkce:

 • Grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro prohlížení geometrických modelů
 • Import souborů DXF / DWG / JPG / BMP
 • Generování Open BIM edges
 • Open BIM (IFC4) modelování

CYPETHERM LOADS

Výpočet tepelných zisků budov pomocí Radiant Time Series Method (RTSM), navrženou ASHRAE, integrovanou do Open BIM.

Funkce:

 • Import modelů BIM (IFC4 a IFC2x3) generovaných programy CAD / BIM
 • Synchronizace modelu BIM
 • Databáze „ASHRAE Weather Data Viewer 4.0“ s 5 564 stanicemi po celém světě
 • Výpočet tepelných zisků a ztrát založená na metodě Radiant Time Series (RTSM) dle ASHRAE ™
 • Tepelné zisky podle normy EN 12831
 • Export obálky budovy a zón do programu COMcheck, programu amerického ministerstva energetiky (DOE). Pomocí programu mohou uživatelé určit, zda jsou splněny požadavky „International Energy Conservation CODE (IECC)“ normy 90.1 ASHRAE, jakož i požadavky jiných norem
 • ISO 6946. Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
 • ISO 13370 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
 • ISO 14683 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty
 • ISO 10456 Stavební materiály a výrobky - Postupy stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot
 • Automatická detekce stínů nad výpočtovým modelem
 • Automatická detekce hran a generování tepelných mostů
 • Výpočet prostupu tepla v lineárních tepelných mostech, založený na ISO 10211

CYPETHERM HVAC

Návrh zařízení TZB (vytápění, větrání a klimatizace). Tyto aplikace jsou integrovány do Open BIM pomocí standardu IFC.

Funkce:

 • Návrh schématu zapojení. Nástroj má k dispozici grafickou knihovnu obsahující komponenty klimatizace, jejichž technické symboly jsou v souladu s normou ANSI/ASHRAE 134
 • Dimenzování zařízení pomocí panelu, ve kterém lze nakonfigurovat jeho hlavní vlastnosti, a poté je možné je vybrat a specifikovat v souladu s ASHRAE Handbook: Systems And Equipment
  • Návrh rozvodů potrubí a výběr standardních průměrů v souladu s normou ASME B36.10M pro ocelové trubky, ASME B88 (M) pro měděné trubky, ASTM Standard D 3309 pro trubky z polybutylenu.
  • Návrh expanzních nádrží
  • Návrh kotlů
 • Import modelů BIM (IFC4 a IFC2x3) generovaných programy CAD / BIM
 • Synchronizace modelu BIM
 • Import souborů DXF / DWG / JPG / BMP
 • Dimenzování sálavých podlahových otopných ploch

CYPETHERM HYGRO

Výpočet kritické povrchové vlhkosti a vnitřní kondenzace ve stavebních materiálech na základě hygrotermálního chování stavebních materiálů v souladu s metodou výpočtu podle normy ISO 13788:2012.

Funkce:

 • Analýza podle EN ISO 13788
  • Známá vnitřní vlhkost
  • Interní hygrometrická třída
  • Rychlost produkce vlhkosti
  • Součinitele tepelné propustnosti v souladu s ISO 6946
 • Knihovny materiálů a katalogy dle ISO 10456
 • Výsledky výpočtů povrchové kondenzace
  • Zabránění riziku vzniku plísní
  • Zabranění koroze
  • Uživatelem definované výpočty
 • Výsledky výpočtu kondenzace
  • Grafy tlaku / teploty
   • Teoretický tlak par
   • Tlak nasycené vodní páry
   • Skutečný tlak vodní páry
   • Teplota
  • Grafy množství zkodenzované / vypařené zabudované vlhkosti 

CYPETHERM BRIDGES

Výpočet lineárního činitele prostupu tepla v tepelných mostech řešením a následným zpracováním modelu s výpočtem metodou konečných prvků, založený na normě EN ISO 10211.

Funkce:

 • Výpočet podle EN ISO 10211
 • Různé modely tepelných mostů
 • Knihovny materiálů a katalogy
 • Výsledky výpočtů a jejich následné zpracování

CYPETHERM EPlus

Modelování a simulace energetiky budov pomocí EnergyPlus ™, integrovaného do Open BIM pomocí IFC.

Funkce:

 • Import modelů BIM (IFC4 a IFC2x3) generovaných programy CAD / BIM
 • Synchronizace modelu BIM
 • Výpočet spotřeby energie pomocí EnergyPlus ™ (verze 9.1)
 • Automatická detekce hran a generování tepelných mostů

CYPETHERM Improvements

CYPETHERM Improvements je nástroj pro energetické audity a analýzu a návrh opatření ke zlepšení energetiky v budovách.

Grafické rozhraní je podobné ostatním programům CYPETHERM. V levé části obrazovky má program stromovou strukturu, kde je možné definovat:

 • Výchozí stav objektu (která popisuje energetickou náročnost výchozího stavu)
 • Opatření ke zlepšení energetické náročnosti budovy.

Výchozí stav opatření a opatření ke zlepšení je možné importovat ze souborů ve formátu XML, které jsou generovány programy pro energetické výpočty CYPETHERM, které používají EnergyPlusTM (CYPETHERM HE Plus, CYPETHERM RECS Plus a CYPETHERM EPlus) a CYPETHERM C.E. v Itálii a CYPETHERM REH pro Portugalsko.

CYPEPLUMBING Sanitary Systems

CYPEPLUMBING Sanitary Systems je program vyvinutý pro projektanty odpadních systémů. Je integrován do Open BIM pomocí standardu IFC.

Program umožňuje návrh instalace  odpadních systémů v ůrzných typech budov. Jsou podporovýny všechny druhy odpadní vody (déšťová, smíšená, šedá a černá voda). Jednotlivé větve mohou být uspořádány do vrstev a spravovány ve 2D nebo 3D. Program obsahuje katalogy materiálů, které lze kompletně nakonfigurovat, a generuje půdorysy, schémata odtoků, zprávy o výsledcích, které lze exportovat do FIEBDC-3.

CYPEPLUMBING Sanitary Systems umožňuje navrhovat instalace pomocí tabulek nebo pomocí hydraulických výpočtů pomocí několika vzorců (Manning, Wyly-Eaton, Dawson a Hunter). Lze provést automatický návrh instalace, která optimalizuje prostor potřebný pro potrubí ve volné výšce podlahy.

Program obsahuje předdefinované konfigurace dle norem jednotlivých států. Je také možné nakonfigurovat kontrolní seznamy, aby bylo zajištěno, že jsou dodrženy jednotlivé meze norem a případně jiné technické limity.

CYPEPLUMBING Water Systems

CYPEPLUMBING Water Systems je program vytvořený pro projektanty s zařízení pro zásobování pitnou vodou. Je integrován do Open BIM pomocí standardu IFC.

Program může provádět částečný nebo úplný návrh zařízení jakéhokoli typu budovy. Obsahuje předdefinované katalogy zařízení a umožňuje zavedení a konfiguraci uživatelských katalogů.

Generuje půdorysy, výsledky a zprávy o množství pro potrubí a zařízení, které lze exportovat do formátu FIEBDC-3.

CYPEPLUMBING Water Systems provádí hydraulickou analýzu pomocí rovnic „Darcy a Weisbach“ a vypočítává koeficient tření pomocí vzorce Colebrook a White. 

CYPELUX

Program je určen k návrhu umělého a nouzového osvětlení a jejich hodnocení v souladu s platnými národními a mezinárodními normami. Program je integrován do Open BIM pomocí IFC.

Funkce:

 • Import modelů BIM (IFC4 a IFC2x3) generovaných programy CAD / BIM
 • Synchronizace modelu BIM
 • Import souborů DXF / DWG / JPG / BMP
 • EULUMDAT - Import souborů ve formátu EULUMDAT (standardní formát pro fotometrická data v Evropě - soubor „ldt“) a IES (standardní formát pro fotometrická data v Severní Americe - soubor „ies“).
 • Umělé osvětlení
  • Výpočet úrovně osvětlení na úrovni pracovní plochy
  • Výpočet hodnoty energetické účinnosti osvětlení
  • Výpočet úrovně oslnění na základě parametru UGR definované v normě CIE 117: 1995 (Oslnění při interiérovém umělém osvětlení)
 • Nouzové osvětlení
  • Výpočet úrovně nouzového osvětlení měřeného na úrovni podlahy
  • Umístění zabezpečovacích a ochranných prvků (bezpečnostní prvky, protipožární prvky, rozvaděč osvětlení atd.)

CYPEFIRE Hydraulic Systems

CYPEFIRE Hydraulic Systems je nástroj vytvořený pro navrhování systémů požární ochrany pomocí sprinklerů v souladu s normou NFPA®13 (National Fire Protection Association). Zahrnuje aplikaci EPANET® k provádění hydraulických výpočtů.

Program provádí nezbytné hydraulické výpočty. Funkce programu jsou následující:

 • Návrh hydrauliky mřížových a odbočných systémů
 • Vodorovné a svislé potrubí
 • Průtok a minimální tlak 
 • Umístění sprinklerů
  • Maximální přípustná vzdálenost mezi sprinklery
  • Maximální přípustná vzdálenost mezi sprinklery a stěnou
 • Návrh nádrže
 • Návrh navijáků požární hadice

CYPEFIRE Hydraulic Systems je je integrován do Open BIM. 

Je možné provést import geometrických modelyů založených na souborech IFC4, které byly vygenerovány programy CAD / BIM, jako jsou IFC Builder, Allplan, Archicad nebo Revit. 

 

AcoubatBIM by CYPE

AcoubatBIM od CYPE je nástroj vyvinutý společností CYPE ve spolupráci s CSTB (Scientific and Technical Centre for Building) s cílem ideálně vyladit akustické parametry objektů. Program počítá indexy, které vyhodnocují přenos zvuku vzduchem z vnitřních i vnějších zdrojů, vzduchovou neprůzvučnost, kročejový hluk a dobu dozvuku ve vnitřních prostorech v souladu s normou EN 12354 (ISO 15712).

Tato aplikace je integrována do Open BIM pomocí standardu IFC.

AcoubatBIM počítá následující parametry akustických vlastností objektu budov:

 • Vzduchová a kročejová neprůzvučnost
 • Doby dozvuku a minimální plochu akustických panelů

 

Google, Seznam, jiné...

Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.