Open BIM

Open BIM technologie v programech CYPE

Pomocí technologie Open BIM lze do procesu projektování implementovat kolaborativní a multidisciplinární složku. Technologie umožňuje projektování otevřeným, koordinovaným a simultánním způsobem mezi více různými projektanty nebo konzultanty, kteří do projektu zasahují.

Metodika práce navržená CYPE se liší od postupů založených na jiných nástrojích BIM dostupných na trhu. Tato webová stránka zobrazuje postup navržený CYPE, ve kterém obsah projektu BIM není propojen s žádnou konkrétní aplikací nebo programem.

Technologie Open BIM jako projekční nástroj

V systému, který je navržen CYPE, je projekt řešen iteračním způsobem s využitím postupného řešení jeho různých částí.

Tento způsob práce se liší od způsobů navržených v jiných dostupných programech založených na nástrojích BIM. 

Hlavní vlastností technologie Open BIM a věříme, že i její hlavní výhoda spočívá v tom, že je založena na otevřených a standardních formátech (IFC), takže obsah projektu BIM není propojen s žádnou konkrétní aplikací nebo programem. Navíc díky použití tohoto formátu nemusí být pro řešení konkrétních částí projektu (např. statika, TZB) využit nástroj konkrétního výrobce.


Fáze vývoje projektu jsou následující:

  • Začátek projektu BIM
  • Využití specializovaných aplikací 
  • Aktualizace modelu BIM ve specializovaných aplikacích
  • Export souborů IFC do projektu BIM
  • Konsolidace modelu BIM

Začátek projektu BIM

Začátkem BIM projektu je vytvoření IFC souboru generovaného IFC Builderem nebo jiným modelovacím software (nemusí být nutně výhradně geometrický). Pro zahájení projektu BIM musí být vybrán prázdný adresář, protože všechny informace, které jsou uloženy v adresáři budou interpretovány jako součást stejného projektu BIM (počet souborů v adresář bude narůstat s přibývajícím nosžtví řešených částí projektu).

Využití specializovaných aplikací 

Všechny aplikace CYPE mohou načíst BIM model a pracovat na něm. Uživatelé musí mít na paměti, že některé aplikace mohou začít s  projektováním, aniž by museli být propojeni s BIM modelem a mohou vytvořit připojení později. Například s CYPELEC REBT mohou uživatelé zahájit návrh elektrické instalace. Propojení s modelem BIM může být provedeno později, až budou k dispozici půdorysy objektu.

Je důležité vzít v úvahu, že modely různých specializovaných aplikací nejsou načteny do sdíleného nebo veřejného BIM modelu. Například v případě CYPETHERM LOADS patří úloha programu projektantovi, který provedl výpočty tepelného zatížení, a žádný jiný projektant nemá k datovému souboru CYPETHERM LOADS přístup. Tato navržená vlastnost systému je velmi důležitá při přiřazování odpovědnosti všem odorníkům participujícím na projektu.

Aktualizace modelu BIM ve specializovaných aplikacích

Po vytvoření propojení BIM modelu se specializovanými aplikacemi a se zahájením analýz v těchto programech lze na modelu provádět změny. Způsob, jakým aplikace CYPE reagují na změny v modelu, ke kterému byly připojeny, je jednou z předností systému Open BIM, které jej odlišují od ostatních řešení na trhu.

V navrženém systému specializované aplikace neimportují BIM model, protože import by znamenal, že pokaždé, když se v modelu provede změna, práce v aplikaci by musela být provedena znovu od začátku. Programy CYPE, které jsou k tomu určeny, upraví BIM model takovým způsobem, že pokud dojde ke změnám v původním modelu, ztratí se pouze ta část provedené práce, která je po těchto změnách zastaralá, a to vždy pod dohledem uživatele, pomocí systému aktualizace a revizí.

Export souborů IFC do projektu BIM

Jak již bylo uvedeno výše, jednotlivé projekty vytvořené ve specializovaných aplikacích patří projektantovi, který je vytvořil, a nejsou sdíleny v BIM project (patří do soukromého uložiště každého uživatele). Nicméně, a to je velmi důležitá vlastnost aplikací CYPE, všechny mohou exportovat IFC soubor s informacemi vkladenými danou aplikaci. Tímto způsobem je projekt po postupném obohacení o informace ze specializovaných programů dokončen.

Informace generované různými aplikacemi mohou být obecně dvou typů: mohou být spojeny s entitami, které byly do projektu BIM vloženy již dříve (např. tepelné ztráty a zisky generované CYPETHERM LOADS, které jsou spojeny s materiály původního BIM modelu), nebo se mohou skládat z nových entit (např. radiátory nebo podlahové vytápění vytvořené v CYPETHERM HVAC).

Konsolidace modelu BIM

Jak se projekt vyvíjí v čase, přidávají se do modelu BIM pomocí IFC souborů generovaných specializovanými soubory nové a nové informace. Tomu se říká konsolidace modelu BIM.

Ve skutečnosti je to velmi jednoduché. Jediná věc, kterou je třeba mít na paměti, je, že BIM model není jen původní IFC soubor, ale skládá se ze všech ostatních souborů generovaných různými specializovanými aplikacemi. Tímto způsobem model BIM, na kterém uživatelé pracují, zahrnuje všechny konsolidované informace, které byly vygenerovány konkrétními použitými aplikacemi.

Tato vlastnost postupu práce s programy CYPE umožňuje vznik dvou velmi důležitých a velmi odlišných věcí: konsolidace na jedné straně umožňují interakci mezi různými specializovanými aplikacemi (např. CYPETHERM HVAC umí zpracovat tepelné zisky jednotlivých zón, které byly generovány v CYPETHERM LOADS) a na druhé straně odděluje obsah BIM projektu od aplikací, které byly použity k jeho naprojektování (BIM projekt není soubor, který patří k programu, je to více IFC souborů).

Požadavky v Open BIM

Různé aplikace mohou generovat specifické požadavky a chyby v  Open BIM workflow:

Požadavky
Požadavky musí být vyřešeny pomocí jednotlivých aplikací, aby mohl být projekt uspokojivě dokončen.

Chyby
Chyby se vztahují k prvkům modelu, které byly do projektu vloženy různými aplikacemi. Tyto prvky je třeba upravit, aby byl projekt uspokojivě dokončen.

Google, Seznam, jiné...

Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.